Práva pacienta


INFORMÁCIA O PRÁVACH PACIENTA V SÚVISLOSTI S Interným Systémom Hodnotenia Bezpečnosti Pacienta

Na základe Vyhlášky MZ SR č. 444/2019 Z. z. je poskytovateľ ZS povinný informovať pacientov o ich právach.

Práva pacienta v procese poskytovania zdravotnej starostlivosti sú v Slovenskej legislatíve súhrnne vymenované v Charte práv pacienta v SR

https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_prava-pacientov-zakotvene-v-ch/

Okrem toho túto problematiku rieši viacero zákonov. V prvom rade sú to zákony o poskytovaní zdravotníckej starostlivosti a Zákon o ochrane osobných údajov.

 Základné práva a povinnosti pacientov, ktorým je poskytovaná zdravotná starostlivosť v SR:

Právo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti (ZS) a služby s ňou súvisiace vrátane cezhraničnej ZS

Právo na výber poskytovateľa ak nie ste:
a) osobou, ktorá je vo väzbe, vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo výkone detencie,
b) žiadateľ o azyl,
b) osoba, ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť na základe rozhodnutia súdu podľa osobitného predpisu,
c) príslušníkom ozbrojených síl Slovenskej republiky, Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Horskej záchrannej služby, Hasičského a záchranného zboru, ak takejto osobe určil poskytovateľa služobný orgán alebo služobný úrad.

Právo na ochranu dôstojnosti, rešpektovanie telesnej a psychickej integrity.

Právo na informácie týkajúce sa zdravotného stavu.

Právo na informácie o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutej zdravotnej starostlivosti,
o  možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti.

Právo odmietnuť poskytnutie zdravotnej starostlivosti okrem prípadov, v ktorých podľa  zákona možno poskytnúť zdravotnú starostlivosť bez informovaného súhlasu a ide o: 

a) neodkladnú zdravotnú starostlivosť a informovaný súhlas nemožno získať včas získať alebo ho
    možno predpokladať,

b) ochranné liečenia uložené súdom a poskytovanie zdravotnej starostlivosti na základe  rozhodnutia súdu,

c) ústavnú zdravotnú starostlivosť, ak ide o osobu, ktorá šíri prenosnú chorobu, ktorá závažným
    spôsobom ohrozuje jej okolie, alebo

d) ambulantnú zdravotnú starostlivosť, ak ide o osobu, ktorá  v dôsledku duševnej choroby alebo s príznakmi
     duševnej poruchy ohrozuje seba alebo svoje okolie, alebo ak hrozí vážne zhoršenie jej zdravotného stavu.

Právo na rozhodnutie o účasti na výučbe alebo biomedicínskom výskume.

Právo na zachovanie mlčanlivosti o údajoch týkajúcich sa zdravotného stavu a súvisiacich skutočnostiach (právo na zachovanie mlčanlivosti má svoje výnimky).

Právo na zmiernenie utrpenia.

Právo na humánny, etický a dôstojný prístup zdravotníckych pracovníkov.

Povinnosť zabránenia prenosu choroby, označenia zdroja nákazy a určenia okruhu osôb, ktoré mohli byť nakazené v prípade, že je osoba nakazená prenosnou chorobou.

Právo na informácie vyplývajúce z GDPR

Ak sa domnievate, že  Vám nebola poskytnutá zdravotná starostlivosť správne, alebo sa domnievate, že iné rozhodnutie ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, alebo služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti je nesprávne, máte právo požiadať poskytovateľa o nápravu; žiadosť sa podáva písomne. Poskytovateľ je povinný Vás písomne informovať
o spôsobe vybavenia žiadosti najneskôr do 30 dní od podania žiadosti, ak z obsahu žiadosti nevyplýva nutnosť konať bezodkladne alebo v kratšej lehote.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH